Doel cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de bewoners in Woonzorgcentrum Sint Joseph ten aanzien van de geboden zorg, het welzijn en de bejegening.
De cliëntenraad vergadert gemiddeld eenmaal per vier à vijf weken. De gebiedsmanager is bij deze vergaderingen aanwezig.
Hierdoor kan de cliëntenraad meepraten en meebeslissen over het beleid van het management, dat van invloed is op het dagelijks leven van de bewoners van Sint Joseph. Dit draagt bij aan het welbevinden van de bewoners.

 

De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in de overkoepelende cliëntenraad van Beweging 3.0. in het zogeheten “Centraal Platform Medezeggenschap” en heeft op die wijze ook overleg met de Raad van Bestuur van Beweging 3.0.

 

Rechten van de cliëntenraad

De rechten liggen wettelijk verankerd in de Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). 
De rechten van de cliëntenraad zijn in het kort:

 • Recht op informatie
  De zorgaanbieder moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
 • Recht op overleg
  De cliëntenraad overlegt regelmatig met het management over het beleid van de instelling.
 • Recht om te adviseren
  De cliëntenraad heeft het recht voorstellen te doen en, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over alle onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn. Over bepaalde onderwerpen moet de zorgaanbieder de cliëntenraad altijd raadplegen. Dat is het (verzwaard) adviesrecht.  Dit betreft onder meer: voeding, veiligheid, hygiëne, kwaliteit, recreatie en ontspanning.

 

Wie kunnen er plaats nemen in de cliëntenraad

 • Bewoners van Woonzorgcentrum Sint Joseph.
 • Bewoners kunnen zich laten vertegenwoordigen door een familielid of mantelzorger.
 • Vrijwilligers of mensen die uit andere hoofde een aantoonbare binding hebben met Sint Joseph, waaronder ook bewoners van aanleunwoningen

 

 

De leden van de clientenraad

Jan Wijntjes - voorzitter

Karin van Uffelen

Riet Huijskes

Sylvia Voskuijlen

Tineke Bontje

 

Contact

Hebt u vragen, suggesties of tips? Dan kunt u:

 • een lid van de cliëntenraad persoonlijk aanspreken
 • mondeling een verzoek doorgeven bij de receptie
 • een schriftelijk een verzoek doen in het postvak van de Cliëntenraad (postvak is te vinden bij de postbussen bij de deur naar Jannendorp
 • een e-mail sturen aan:  clientenraad.sintjoseph@beweging3.nl

Een lid van de cliëntenraad neemt dan contact met u op.

 

Op de hoogte blijven

 • door contact met een lid van de cliëntenraad
 • beknopte verslagen in De Wandelgang

Door ideeën aan te leveren of zitting te nemen in de cliëntenraad leveren bewoners een bijdrage aan het welbevinden van de huidige, maar ook de toekomstige bewoners van Sint Joseph!